Vikten av en säkerhetskonsult vid transport av farligt gods

Många företag hanterar och transporterar farligt gods dagligen. Även om de flesta tror att detta inte är någon stor sak finns det faktiskt många viktiga faktorer att ta hänsyn till för att garantera de anställdas säkerhet och förhindra att olyckor inträffar. Ett EU-direktiv som trädde i kraft den 1 januari 2000 kräver att alla företag som utför transport av farligt gods ska ha en kemikonsult involverad i transportprocessen.

En säkerhetsrådgivares roll

Kemikonsulter utbildas och examineras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Deras främsta uppgift är att förhindra att olyckor inträffar när farligt gods hanteras. Detta görs genom att se över regler, övervaka anställda, ge instruktioner och tillhandahålla utbildning inom företaget.

Dessutom utarbetar kemikonsulter även beredskapsplaner om en olycka skulle inträffa. I dessa planer beskrivs de åtgärder som måste vidtas för att begränsa skadorna och garantera allas säkerhet. Genom att ha en plan på plats kan du minimera störningarna i din affärsverksamhet samtidigt som dina anställda är säkra.

Fördelarna med att ha en säkerhetsrådgivare i personalen

Som du kan se är det avgörande för alla företag som transporterar eller hanterar farligt gods att ha en säkerhetsrådgivare i personalen. De spelar en viktig roll för att garantera dina anställdas säkerhet och förhindra att olyckor inträffar. Inte bara det, utan de kan också hjälpa till med att utveckla beredskapsplaner i form av ett säkerhetsdatablad så att du är förberedd på allt som kan hända. När det gäller något så viktigt som ditt företags säkerhet är det alltid bättre att vara försiktig och ha en kemikonsult anställd.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Relaterade inlägg